سیستم کنترل مدارک DCC

سیستم کنترل مدارک مهندسی DCC

سیستم DCC

سیستم EDMS

نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی EDMS

نرم افزار EDMS

نرم افزار کنترل مدارک DCC

سیستم مدارک DCC

سیستم مدارک مهندسی DCC

سیستم مدیریت پروژه EPC

مدیریت ترانسمیتالها

سامانه مستندات مهندسی - مدیریت ترانسمیتالها

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDR

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDL

;

سیستم کنترل مدارک مهندسی (DCC)

دانلود کاتالوگ
 • قابلیت ثبت یا ثبت گروهی(Import) لیست مدارک پروژه ها
 • تعیین دیسیپلین مربوط به هر مدرک جهت تایید مدارک
 • مدیریت نسخه های(versions) مدارک و دسترسی به آخرین نسخه مدارک
 • سیستم شماره گذاری پویای مدارک براساس هر پروژه
 • کنترل برنامه زمانبندی تولید مدارک و هشدارهای مربوطه
 • دسترسی به اطلاعات مراحل تولید مدرک، کامنت شیت ها، سابمیتال ها و ترانسمیتال های مرتبط با مدرک از طریق لیست MDR
 • جستجوی پیشرفته مدارک بر اساس فیلدهای اطلاعاتی
 • دسترسی به مدارک بر اساس ساختار سازمانی نیروی انسانی پروژه
 • امکان مدیریت مدارک مربوط به مهندسی، تدارکات و فروشنده ها
 • مدیریت ثبت یا تولید ترانسمیتال های داخلی و خارجی
 • طراحی فرایندهای چرخه کار ترانسمیتال جهت بازبینی و تایید مدارک برای هر پروژه
 • امکان تولید خودکار کامنت شیت از اظهارنظرهای کارشناسان و ارشدهای دیسیپلین ها
 • توزیع مدارک ترانسمیتال ( سابمیتال ها) به صورت خودکار به ارشد دیسیپلین مربوطه
 • امکان اشتراک گذاری (share) مدرک به سایر دیسیپلین ها و کامنت گذاری افراد روی مدارک
 • اطلاع رسانی به افراد اشتراک (share) شده مدارک به هنگام اضافه شده یک کامنت به مدرک
 • کنترل نسخه (version) مدارک در ثبت سابمیتال ها
 • امکان تولید نامه های پاسخ به ترانسمیتال ها با الگوهای طراحی شده قبلی و امضای الکترونیکی
 • امکان مشاهده لیست مدارکی که در سمت تولید کننده و یا تایید کننده ( پیمانکار و کارفرما) می باشد
 • امکان توقف (Hold) کردن مدرک جهت محاسبه عدم تاخیر در جوابگویی به مدرک
 • مشاهده تعداد روز گذشته از دریافت مدرک جهت پاسخگویی به MDR
 • هشدارهای لازم جهت عدم تاخیر در جوابگویی به مدارک
 • شماره گذاری خودکار ترانسمیتال بر اساس روشهای شماره گذاری در قرارداد
 • امکان ثبت برچسب شماره های(TagNo) مربوط به هر مدرک جهت جستجوهای بعدی
 • امکان تولید Final Book بصورت خودکار از مدارک تایید شده با نسخه نهایی(Last Version) با طبقه بندی دیسیپلین های مختلف
 • گزارش پیشرفت مدارک مهندسی بر اساس پارامترهای پیشرفت (وضعیت مدارک)
 • گزارش تاخیرات پروژه به تفکیک دیسیپلین های مختلف
 • گزارش تعدادی و آماری از وضعیت مدارک تولید شده و نشده
 • گزارش تعدادی و آماری از وضعیت مدارک نزد پیمانکار و کارفرما
 • داشبوردهای پیش فرض برای مشاهده وضعیت پروژه ها
 • امکان تولید داشبورد توسط ادمین سیستم
 • ثبت مکاتبات عادی ورودی و خروجی و مکاتبات مربوط به جواب ترانسمیتال ها
 • امکان مشاهده مکاتباتی که در مورد یک ترانسمیتال و یا مدرک انجام شده است
 • امکان ثبت صورتجلسات با پیمانکاران و فروشنده ها و یا صورتجلسات داخلی
 • امکان هشداردهی به افراد مختلف پروژه براساس آیتمهای کاری تعیین شده و صورتجلسات
 • امکان ثبت ساختار شکست هزینه (CBS) برای هر پروژه
 • امکان ثبت تجهیزات(Equipment) برای هر پروژه
 • امکان ثبت مراحل خرید مربوط به تجهیزات و اعمال در پیشرفت مدارک تدارکات
 • امکان ثبت آیتمهای تجهیزاتی در مکاتبات ورودی و خروجی
 • ثبت صورت وضعیت های مدارک مهندسی و خرید با پارامترهای کسورات مختلف