سیستم مدیریت فرایند های سازمانی (BPMS)

;

سیستم مدیریت فرایند های سازمانی (BPMS)

دانلود کاتالوگ
 • تعریف گردش کار برای
 • تعریف شروع کنندگان یک فرایند
 • تعریف شروع خودکار یا دستی فرایند(یعنی بعد از تعریف فرایند بصورت خودکار شروع شود یا نیاز به شروع دستی باشد)
 • امکان فعال یا غیر فعال کردن یک فرایند
 • امکان تعریف کاربران شرکت کننده در فرایند
 • امکان تعریف نوع Action هر کاربر(جهت تایید یا اطلاع)
 • امکان تعریف folk یا join در چرخه کار (یعنی ارسال همزمان مدرک به چند کاربر جهت تایید با اطلاع یا ترکیبی از آن)
 • امکان ویرایش و حذف هر مرحله از فرایند
 • دارای کارتابل برای تمام کاربران که در چرخه کار حضور دارند
 • امکان تایید یا رد کار اجرا شده توسط فرایند
 • امکان مشاهده فرآیند یک گردش کار که شروع شده است
 • گزارش از Flow,Completed,Rejected,On Progress
 • امکان توقف نمودن یک گردش کار توسط شروع کننده آن
 • امکان کامنت گذاری بر روی هر Reject یا Confirm
 • امکان ارجاع غیر رسمی مدرک به گروه های دیگر
 • امکان کدگذاری مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان جستجو در بین کلیه گردش کارها(کامنت هاا، عناوین، تاریخ ها و غیره)
 • خواندنی شدن مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان شروع مجدد چرخه کار برای یک مدرک که قبلا چرخه را تمام کرده و دارای یک نسخه خارجی است.
 • اعمال نسخه به کد مدرک
 • امکان استخراج کلیه مدارک با آخرین ورژن برای مدرک انتخابی یا کل پروژه
 • امکان تعریف الگوی چاپ ( کاتالوگ) برای مدرک برای جانمایی فیلدها در Layout مدرک